معمای سرخ
260
20 فروردين 1403

این قاب واقعا شرح لازم دارد؟ به نظر شما در روزی که سلطان سرخ ها،عقاب را نیمکت نشین کرده، چه کسی در دروازه پرسپولیس قرار گرفته؟