بخند و پیش برو...
52
27 آبان 1402

 

بخند که این خنده‌ها برازنده توست.برازنده تو و همه آنهایی که برای اعتلای نام این سرزمین ازلی رنج کشیدند و با غلبه بر تمام مصایب و کمبودها شاهد موفقیت را در آغوش کشیدند.بخند که خنده‌هایت فزون باد و مستمر....بخند که حساب تو از قلدرمآب‌هایی که بعد از تحقیر شدن فوتبال‌مان در جام جهانی، طلبکار هم شدند، جداست.بخند....