یاد سیروس سبز...
550
01 مهر 1402

تیم ملی فوتبال ایران در سال 1990

ایستاده از راست: عابدزاده،فنونی زاده،حسن زاده،شاهرخ بیانی،ابطحی،انصاری فرد

نشسته از راست: قایقران، پیوس، پنجعلی، مطلق، زرینچه

یاد سیروس همیشه سبز....!