یاد ایام...
148
29 مرداد 1402

روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم.....بنا بر جبر زمان و گردش روزگار امروز مهدی عبدی پله یار قرضی شد و رفت!