آن 4 معروف
1996
29 فروردين 1401

در همین لحظه بود که نماد 4 برای هواداران استقلال شکل گرفت، نمادی که مظلومی اصرار دارد بخشی از آن را به نام خود بزند!